REGULAMIN

REGULAMIN OBIEKTU CKT FITNESSCLUB

REGULAMIN
 1. Korzystanie z usług CKT Fitness Club możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu sie i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. CKT Fitness Club świadczy głównie usługi z zakresu rekreacji ruchowej (zajęcia na siłowni, zajęcia typu aerobik, Pilates, joga, itp.) oraz usługi dodatkowe.
 3. Podstawa do korzystania z CKT Fitness Club jest posiadanie aktualnego, opłaconego (wg obowiązującego cennika) karnetu wstępu lub wstępu jednorazowego.
 4. Przy pierwszym wykupieniu karnetu klient zobowiązany jest do zakupienia karty klubowej.
 5. Karnety wstępu są imienne i nie mogą być przekazywane osobie trzeciej.
 6. Korzystający z usług CKT Fitness Club oświadczają, ze nie maja przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz do korzystania z innych usług wymienionych w pkt. 2 i uczestniczą w zajęciach na własna odpowiedzialność.
 7. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować sie z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 8. Wejście na zajęcia ruchowe możliwe jest tylko w stroju sportowym i czystym, zmienionym obuwiu sportowym (ewentualnie boso na zajęcia Pilates / jogi). Osoby nie mające odpowiedniego stroju, a zwłaszcza sportowego obuwia, mogą zostać poproszone o opuszczenie CKT Fitness Club, pomimo ważnego karnetu wstępu, ze względu na ich bezpieczeństwo. W takiej sytuacji koszt karnetu nie zostaje zwrócony.
 9. CKT Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie (w szatniach, szafkach i w innych pomieszczeniach na terenie obiektu).
 10. Zabrania sie pozostawiania rzeczy w szafkach po opuszczeniu CKT Fitness Club.
 11. Pracownicy CKT Fitness Club odmówią wstępu do obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 12. Na terenie CKT Fitness Club obowiązuję zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, a na terenie sal treningowych zakaz spożywania napojów ze szklanych butelek.
 13. W celu bezpieczeństwa nie powinno sie żuć gumy w trakcie treningu.
 14. Karnet na siłownie (nie dotyczy karnetu na zajęcia grupowe: aerobik, Pilates, joga, itp.), może zostać zawieszony na okres co najmniej 1-go tygodnia pod warunkiem, ze taka potrzeba zostanie zgłoszona na recepcji przed zawieszeniem karnetu, a karnet pozostawiony w CKT Fitness Club.
 15. Niewykorzystane zajęcia z aerobiku i innych form aktywności ruchowej (za wyjątkiem siłowni) mogą być zrealizowane w innym terminie w trakcie ważności karnetu. Warunkiem odrobienia zajęć jest dysponowanie wolnymi miejscami w grupie.
 16. Zagubienie karnetu i wystawienie kolejnego lub zgubienie kluczyka do szafki łączy sie z opłata w wysokości 10 zł.
 17. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni za wiedza i pisemna zgoda opiekuna.
 18. Osoby poniżej 15 roku życia mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieka osoby pełnoletniej lub instruktora.
 19. Wszystkie urządzenia w CKT Fitness Club mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 20. Wykonywanie ćwiczeń na urządzeniach odbywa sie po zapoznaniu sie z ich działaniem na podstawie instrukcji lub instruktarzu pracowników CKT Fitness Club. Przed treningiem w celu uniknięcia kontuzji zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 21. Instruktorzy maja obowiązek prezentacji działania sprzętu i udzielenia informacji o zasadach bezpiecznego treningu.
 22. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia. Zabrania sie wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie usterki czy uszkodzenia należy zgłaszać instruktorowi lub na recepcji.
 23. Ćwiczenia z większym obciążeniem powinny być wykonywane przy asekuracji drugiej osoby.
 24. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko (wilgotny od potu sprzęt wytrzeć ręcznikiem) tak, by kolejna osoba mogła bez przeszkód z niego korzystać. Używane sztangi, sztangielki, talerze i inny sprzęt należy odnieść na miejsce.
 25. CKT Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 26. CKT Fitness Club jest zamknięty w wybrane święta.
 27. Skargi i wnioski należy składać do pracowników CKT Fitness Club lub bezpośrednio do właściciela.
 28. Klienci CKT Fitness Club maja możliwość jednorazowego nieodpłatnego wprowadzenia Gości. Gościem nie może być osoba, która wcześniej korzystała z usług CKT Fitness Club.
 29. Za zniszczenie urządzenia lub inne szkody odpowiedzialność materialna ponosi osoba, która ich dokonała.
 30. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
 31. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu beda usuwane z terenu CKT Fitness Club.
 32. CKT Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na www.ckt-fitnessclub.pl. Wykupienie karnetu po dniu zamieszczenia informacji bedzie równoznaczne z zapoznaniem sie z nowym regulaminem i jego akceptacja.
 33. CKT zastrzega sobie prawo od odmowy sprzedaży karnetu lub jednorazowego wejścia bez podania przyczyny.
 34. Klient CKT Fitness Club wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy rejestracji.
Regulamin do pobrania

Najnowocześniejszy kompleks fitness w Augustowie z ogromną ilością zajęć grupowych, maszyn i ciężarów

ŚLEDŹ NAS W SOCIAL MEDIACH :

Szybkie linki

ŻYCIE W CKT FITNESSCLUB

Masz pytanie?

Trening w klubie

CKT FITNESSCLUB AUGUSTÓW 2023